Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de webwinkel voor het boek ‘Mr. Blik’

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. Ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze daarom goed door. Wij raden u aan deze voorwaarden op te slaan en/of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Leo de Haas bv is gevestigd te Radewijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder registratienummer 59322705.

De website van Leo de Haas bv is te raadplegen via www.leodehaas.com.

De klant is hij of zij die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Leo de Haas bv. Onder overeenkomst wordt verstaan iedere afspraak of overeenkomst tussen Leo de Haas bv en de klant, van welke overeenkomst deze  Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Leo de Haas bv zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de klant in zijn of haar opdracht, bevestiging of mededeling, inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Leo de Haas bv slechts bindend, indien en voor zover deze door Leo de Haas bv uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de website en in andere van Leo de Haas bv afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten worden in het bestelproces apart weergegeven.

2.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Leo de Haas bv kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Leo de Haas bv afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Leo de Haas bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Leo de Haas bv en het voldoen aan de daarbij door Leo de Haas bv gestelde voorwaarden.

3.2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leo de Haas bv onverwijld, langs elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Leo de Haas bv het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door Leo de Haas bv is ontvangen, stuurt Leo de Haas bv de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

4.2. Leo de Haas bv is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, bijvoorbeeld ten behoeve van de verzending en transport.

4.3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

4.4. Indien Leo de Haas bv de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5. Leo de Haas bv raadt haar klanten aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken omgaand, schriftelijk of via e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Leo de Haas bv binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, mits ongeopend en ongebruikt kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

* als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

5.4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Leo de Haas bv een raming van deze kosten.

5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

5.6. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.7. De klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door op ondubbelzinnige wijze aan Leo de Haas bv kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Leo de Haas bv bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits de ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Leo de Haas bv
Noord-Oosterweg 8
7791 RA Radewijk

5.8. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na rechtmatige ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Leo de Haas bv de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Leo de Haas bv aanbiedt het product zelf af te halen, mag Leo de Haas bv wachten met terugbetalen tot Leo de Haas bv het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9. Op de website wordt duidelijk, en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 6. Zakelijk retourrecht

6.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:

* Zakelijke klanten de overeenkomst met Leo de Haas bv binnen 14 dagen na ontvangst van het product dienen te ontbinden.
* Zakelijke klanten na ontvangst van het retour door Leo de Haas bv enkel het aankoopbedrag terugkrijgen. De zakelijke klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen en voor de kosten van het retourneren.
* reeds door zakelijke klanten (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst en ontvangst van de retouren door Leo de Haas bv worden terugbetaald.

Artikel 7. Betaling

7.1. De klant dient betalingen aan Leo de Haas bv volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Leo de Haas bv is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Leo de Haas bv staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant nadat hij het gebrek heeft ontdekt Leo de Haas bv daarvan per ommegaande in kennis te stellen.

8.3. Indien Leo de Haas bv de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de producten hersteld, of vervangen.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. Leo de Haas bv staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant nadat hij het gebrek heeft ontdekt per ommegaande Leo de Haas bv daarvan in kennis te stellen.

9.3. Indien Leo de Haas bv de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de producten hersteld of vervangen.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform het artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Leo de Haas bv, dan kan hij bij Leo de Haas bv per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2. Leo de Haas bv geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Leo de Haas bv binnen 2  dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3. Klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Leo de Haas bv jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

11.3. Aansprakelijkheid van Leo de Haas bv jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Leo de Haas bv jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leo de Haas bv.

11.5. De aansprakelijkheid van Leo de Haas bv jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Leo de Haas bv onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leo de Haas bv ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leo de Haas bv in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leo de Haas bv meldt.

11.7. In geval van overmacht is Leo de Haas bv niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. Leo de Haas bv verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Leo de Haas bv gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leo de Haas bv
Noord-Oosterweg 8
7791 RA Radewijk

E-mail: website@leodehaas.com
KvK-nummer: 59322705
Btw-nummer: NL853421754B02